به نوجوان این گونه بیاموزید که بگوید چرا و به چه علت تا اهل بحث و کنجکاوی باشدو استعدادش شکوفا شود .

بخش اول

بسمه تعالي

نمونه سوالات فصل اول علوم سوم راهنمائي

رديف

سوالات

بارم

1

جملات زير را با كلمات مناسب پر كنيد.

 

2

اتم ............ ساده‌ترين اتم شناخته شده در طبيعت است.  . 

 

3

هستة اتم بوسيله ............ محاصره شده است. 

 

4

بيشتر حجم اتم را ............. تشكيل مي‌دهد. 

 

5

عدد ......... و عدد ........... دو ويژگي مهم يك اتم به شمار مي‌آيد. 

 

6

مدل كيك كشمشي اتم توسط ............ ارائه گرديد. 

 

7

دالتون اتم‌ها را ذره‌هاي ................... مي‌دانست

 

8

براي نمايش عنصرها از نمادهاي ويژه‌اي استفاده مي‌كنند كه ............ ناميده مي‌شوند

 

9

اتم‌هاي سازنده‌ي هر يك از عنصرها .............. ويژه‌اي دارند

 

10

رادرفورد در مدل خود، بار مثبت هسته‌ي اتم را به ذره‌هاي به نام .............. نسبت داد. 

 

11

.  جرم پروتون حدود ............... بار بيشتر از جرم يك الكترون است

 

12

بار الكتريكي پروتون به اندازه‌ي بار الكتريكي ............ است. 

 

13

جوزف تامسون، ديدگاه دالتون مبني بر ............. شكل اتم را پذيرفت. 

 

14

به مجموع تعداد پروتونهاي يك اتم، .......... آن اتم مي‌گويند. 

 

15

به مجموع تعداد پروتونها و نوترونهاي موجود در يك اتم ............. گفته مي‌شود. 

 

16

پروتون بار الكتريكي ................ دارد. 

 

17

جرم پروتون تقريباً با جرم ............. برابر است. 

 

18

نوترون ذره‌اي از اتم است كه .................. ندارد و خنثي است. 

 

19

ذره‌اي از اتم كه به دور هسته مي‌چرخد ............ نام دارد. 

 

20

الكترون بار الكتريكي ............. دارد. 

 

21

براي نمايش اتم از مدل .................. استفاده مي‌شود. 

 

22

صحيح و غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد.

جرم پروتون با جرم نوترون برابر است.                         

  نوترون ذره‌اي از اتم است كه به دور هسته مي‌چرخد. 

جوزف تامسون الكترون را در اتم كشف كرد.                           

 دموكريت براي اتم‌هاي هر عنصر شكل ويژه‌اي در نظر گرفت

به مجموع پروتونهاي يك اتم عدد جرمي مي‌گويند.                     

 اتم هليم ساده‌ترين اتم موجود در طبيعت است. 

به اتم‌هايي كه عدد اتمي متفاوت ولي عدد جرمي يكسان دارند ايزوتوپ مي‌گويند. 

ايزوتوپ‌هاي يك عنصر خواص فيزيكي مختلف دارند.                     

 هسته‌ي اتم داراي بار الكتريكي مثبت است. 

هسته‌ي اتم بوسيله‌ي نوترونها محاصره شده است.                           

  مدل كيك كشمشي اتم توسط نيلز بور ارائه گرديد

  تقريباً تمام جرم اتم در هسته‌ي آن متمركز شده است.   

ايزوتوپ‌هاي يك عنصر خواص شيميايي يكسان دارند

دالتون اتم را مانند يك ساچمه‌ي فلزي، كره‌اي توپر و سفت در نظر مي‌گرفت

. نوترون توسط جيمزچادويك كشف شد.                                      

 جرم ايزوتوپ‌هاي يك عنصر با هم مساوي است. 

ايزوتوپ‌هاي يك اتم تنها در تعداد نوترونها با يكديگر تفاوت دارند.

  ايزوتوپ‌هاي يك عنصر در يك خانه از جدول تناوبي قرار مي‌گيرند.       

  به نظر نيلز بور الكترونها بايد به دور هسته بچرخند. 

براي نمايش عنصرها از نمادهاي ويژه‌اي به نام فرمول شيميايي استفاده مي‌كنند. 

 

 

23

 

 

 

 

گزينه‌هاي صحيح را با علامت (×) مشخص نمائيد.

كدام دانشمند براي اتم‌ها شكل‌هاي گوناگون در نظر مي‌گرفت؟

الف) دموكريت                  ب) دالتون        

     ج) تامسون                  د) بور

 

24

كدام دانشمند اولين بار الكترون را كشف كرد؟

الف) دالتون                  ب) رادرفورد      

  ج) تامسون                  د) بور

 

25

كدام دانشمندان بر اين باور بودند كه اتم تجزيه ناپذير است؟

الف) دموكريت- تامسون                  ب) دالتون- دموكريت          

ج) دالتون- بور                               د) دموكريت- رادرفورد

 

26

كدام ذره‌ي اتم به دور هسته مي‌گردد؟

الف) الكترون           ب) نوترون     

 ج) پروتون               د) نوترون و پروتون

 

27

جرم پروتون حدود چند برابر بيشتر از جرم يك الكترون است؟

الف) 100 برابر   ب) 1000 برابر       ج- 2000 برابر       د) 200 برابر

 

28

كدام دانشمند اتم را مثل يك منظومه‌ي شمسي در نظر مي‌گرفت ؟

الف) دالتون    ب) تامسون       ج) بور              د) رادرفورد  

 

29

كدام دانشمند نوترون را كشف كرد؟

الف) بور      ب) جيمزچادويك    ج) رادرفورد          د) تامسون

 

30

كدام دانشمند براي اولين بار اتم را تجزيه كرد؟

الف) دموكريت      ب) تامسون           ج) بور           د) رادرفورد

 

31

جرم نوترون تقريباً با جرم كدام ذره‌ي اتم مساوي است؟

الف) الكترون      ب) پروتون     ج) هر دو مورد       د) هيچكدام

 

32

كدام ذرة اتم بار الكتريكي ندارد و خنثي است؟

الف) الكترون     ب) پروتون     ج) نوترون      د) پروتون و نوترون

 

33

علت متلاشي شدن هستة اتم چيست؟

الف) وجود پروتونها در هسته           ب) وجود نوترونها در هسته 

ج) جاذبه بين پروتونها در هسته          د) كوچك بودن هسته

 

34

در هسته اتمي 23 ذره وجود دارد اگر 11 نوترون داشته باشد چند الكترون به دور هسته مي‌گردد؟

الف) 11             ب) 12              ج) 6                     د) 23

 

35

در يك اتم:

الف) عدة پروتونها با الكترونها مساوي است      

 ب) عدة پروتونها از نوترونها بيشتر است                     

ج) عدة نوترونها برابر الكترونها است              

   د) رابطه‌اي بين آنها وجود ندارد

 

36

كدام ذرات اتم در هسته قرار دارند؟

الف) الكترون و نوترون                   ب) الكترون و پروتون    

ج) نوترون و پروتون                       د) الكترون و پروتون و نوترون

 

37

جدول تناوبي عنصرها بر چه اساسي كنار هم قرار گرفته‌اند؟

الف) بر اساس افزايش عدد جرمي آنها           

  ب) بر اساس افزايش عدد اتمي آنها        

ج) بر اساس افزايش تعداد الكترونها    

 د) بر اساس افزايش تعداد نوترونها

 

 

38

 

 

بعد از هيدروژن ساده‌ترين اتم مربوط به كدام عنصر است؟

الف) اكسيژن          ب) هليم          ج) طلا                د) سديم

 

39

سؤالات تشريحي

ايزوتوپ چيست؟ 

 

 

40

منظور از نماد شيميايي عنصرها چيست؟ 

 

 

41

نظر تامسون در مورد اتم را توضيح دهيد. 

 

42

ويژگي‌هاي اتم از نظر رادرفورد را نام ببريد. 

 

43

در جدول تناوبي، عنصرها بر چه اساسي كنار همديگر قرار گرفته‌اند؟ 

 

 

44

الف- ساده‌ترين اتم موجود در طبيعت چيست؟ ب- اين اتم چند پروتون و چند الكترون دارد؟ 

 

 

45

الف- بعد از هيدروژن ساده‌ترين اتم مربوط به كدام عنصر است؟ ب- اين اتم چند پروتون و چند نوترون و چند الكترون دارد؟ 

 

 

46

نظر نيلز بور در مورد اتم را توضيح دهيد. 

 

 

47

چرا نيلز بور مي‌گفت: به نظر من بايد الكترونها دور هسته‌ي اتم بچرخند؟

 

 

48

چرا با توجه به اينكه امروزه مدل درست و پيچيده‌تري جاي‌گزين مدل اتمي بور شده است اما براي نمايش اتم‌ها از مدل بور استفاده مي‌شود؟ 

 

 

49

ايزوتوپهاي يك عنصر در تعداد كدام ذره‌ي اتم با هم تفاوت دارند؟ 

 

 

50

چرا خواص فيزيكي و جرم ايزوتوپهاي يك عنصر با هم متفاوت است؟ 

 

 

51

عدد اتمي و عدد جرمي يك عنصر را در كدام سمت و در كجاي نماد شيميايي قرار مي‌دهند؟

 

 

52

در هسته‌ي اتم خنثي اكسيژن 8 پروتون و 9 نوترون وجود دارد. چند الكترون به دور هسته مي‌گردند؟ چرا؟ 

 

 

53

مدل اتمي بور را براي اتم كربن با عدد اتمي 6 و عدد جرمي 12 رسم كنيد

 

 

54

 

اتم خنثي سديم در هستة خود 11 پروتون و 11 نوترون دارد. 

الف- عدد اتمي آن چند است؟ ب- عدد جرمي آن چند است؟ ج- چند الكترون به دور هسته مي‌چرخد؟ 

 

56

 

اتم خنثي پتاسيم داراي 19 پروتون و 20 نوترون است در مورد آن به سؤالات زير پاسخ دهيد.

الف- عدد اتمي آن چند است؟ ب- عدد جرمي آن چند است؟ ج- جايگاه عدد اتمي و عدد جرمي آن را در نماد [K] نشان دهيد.