به نوجوان این گونه بیاموزید که بگوید چرا و به چه علت تا اهل بحث و کنجکاوی باشدو استعدادش شکوفا شود .

روش های نوین تدریس

 

تدریس توضیحی

تدریس مبتنی بر بیان فکر

تدریس مبتنی بر پیش سازمان دهنده

تدریس مبتنی بر یاد یارها

تدریس غیر مستقیم / مشاوره ای

تدریس مبتنی بر خلاقیت

تدریس فرایندی

تدریس واحد کار

تدریس شناختی

تدریس رویدادی

تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی

تدریس کشف مفاهیم

تدریس بحث گروهی

تدریس پرسش و پاسخ